برای مشاهده مقالات و کتب روی عناوین کلیک کنید

Basic Preparedness - FEMA.gov


Disaster Preparedness-IFRC


Emergency Preparedness 


All-Hazards Preparedness Guide - CDC