تیم های پژوهشی شامل گروهی از اساتید با تجربه و دانشجویان دکترای سلامت در حوادث و بلایا هستند. برخی از اعضای تیم ما :

  1. دکتر محمدحسین یارمحمدیان-مدیر گروه سلامت در بلایا و فوریت های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  2. دکتر مسعود فردوسی- عضوگروه سلامت در بلایا و فوریت های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  3. دکتر گلرخ عتیقه چیان-دکترای تخصصی سلامت در  بلایا و فوریت ها
  4. دکتر ناهید توکلی- دکترای تخصصی مدیریت سلامت در حوادث و بلایا
  5. فاطمه رضایی-دانشجوی دکترای سلامت در بلایا و فوریت ها
  6. حجت شیخ بردسیری-دانشجوی دکترای سلامت در بلایا و فوریت ها
  7. روح انگیز نوروزی نیا- دانشجوی دکترای سلامت در بلایا و فوریت ها
  8. علی مهاجروطن- دانشجوی دکترای سلامت در بلایا و فوریت ها
  9. سیدعبدالحسین موسوی ریگی- دانشجوی دکترای سلامت در بلایا و فوریت ها
  10. فائق عبداله زاده- دانشجوی دکترای سلامت در بلایا و فوریت ها